Algemene voorwaarden vaste gebruikers

Beste muzikanten, artiesten, docenten, DJ’s en producers. Welkom in de Muziek Kazerne. Samen zijn wij één scene en samen zorgen we ervoor dat onze oefenruimtes de plek zijn waar we samen te gekke muziek kunnen maken. We achten het daarom vanzelfsprekend dat je je collegiaal en behulpzaam opstelt naar je medemuzikanten en professioneel omgaat met de spullen en de ruimte. We verzoeken je om je te houden aan de onderstaande algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een gebruiksovereenkomst abonnement bent aangegaan met De Muziek Kazerne.

Bij het aangaan van een gebruiksovereenkomst met De Muziek Kazerne ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en huisreglement.

De vertegenwoordiger van de band is verantwoordelijk voor

 • Tijdige betaling van de overeengekomen huur.  
 • Het doorgeven van wijzigingen: zoals groepssamenstelling, adreswijziging, telefoonnummer en/of e-mailadres moeten zo spoedig mogelijk worden gemaild naar info@demuziekkazerne.nl
 • Het garant staan voor de bandleden in het gebruik van de oefenruimte, het schoon achterlaten van alle gebruikte ruimtes/materialen en het sluiten van de deuren.  
 • Schade die veroorzaakt wordt door de groep en/of groepsleden en/of bezoekers aan materiaal, ruimtes, gebouw, terrein en/of andere eigendommen van de De Muziek Kazerne. Schade meld je via www.demuziekkazerne.nl/schade-melden/.
 • De materialen dienen in de gebruikelijke opstelling te blijven staan of teruggezet.  
 • Het melden van schade/defecten aan ruimtes en/of materialen bij de beheerder van De Muziek Kazerne. 
 • Het naleven van het complete huisreglement.

Betalingswijze

Betaling kan per MAANDELIJKS/KWARTAAL/HALFJAAR/JAAR per automatische incasso of overschrijving op NL16 RABO 0355 1878 68 ten name van ‘Broekema Muziek’ met vermelding van het ontvangen overeenkomst nummer _____________ en de bandnaam. Deze betaling dient iedere 1e dag van de maand te worden betaald. Bij het NIET betalen van het verschuldigd maandelijks bedrag binnen 5 werkdagen wordt het contract ontbonden en het dagdeel beschikbaar voor andere personen.

Aansprakelijkheidsverzekering en schade

De vertegenwoordiger van de band dient een actieve aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Eventuele schade aan de eigendommen van de De Muziek Kazerne die niet onder slijtage vallen, dienen direct hersteld te worden. Elke schade voor herstel eerst te melden en bespreken met De Muziek Kazerne.

Waarborgsom

Voor de huur van een oefenruimte is een waarborgsom verschuldigd van € 100,-. De borg zal worden geretourneerd na: 

 • De beëindiging van het contract onder aftrek van eventuele schadevergoedingen voor schade als hiervoor omschreven. 
 • Het deactiveren en/of inleveren van de sleutel en/of de toegangsgegevens.

Toegang tot de ruimte en parkeren

De band krijgt toegang tot de oefenruimte via het Muziek Kazerne beveiligde NUKI entree systeem. Download de app zodra de overeenkomst bevestigd is. Het gebruik van de oefenruimte is toegestaan alleen op de gereserveerde tijden. Parkeren is gratis maar behoudt ruimte zodat andere gebruikers de toegang hebben tot de hoofdingang om te kunnen lossen en laden. Wanneer buiten de reserverings- of openingstijden van de ruimtes toegang moet worden verkregen voor het ophalen van eigen instrumentarium, moet er eerst contact opgenomen worden met de beheerder van De Muziek Kazerne. In overleg worden afspraken gemaakt over tijden en toegang wanneer de oefenruimte niet in gebruik is.

Verlaten van de ruimte

Bij het verlaten van de oefenruimte moet je alle apparaten uitschakelen, de verlichting gaat automatisch uit, de toegangsdeur tot de oefenruimte en de centrale hoofdingang deur op slot doen. Ook wordt men geacht om de ruimte in oorspronkelijke staat achter te laten. Wanneer de band dit niet doet zal er een bedrag van € 25,- euro voor de volgende maand in rekening gebracht worden voor onderhoudskosten.

Annuleren

Het annuleren van een vast gereserveerd dagdeel is alleen mogelijk door de contactpersoon die de reservering geboekt heeft en telefonisch, minimaal 48 uur van te voren. Indien er niemand opneemt, is een voicemail inspreken ook geldig. Vermeld je naam, telefoonnummer en om welke tijd en dag het gaat. We bellen je terug.  

Wanneer de huurder een dagdeel huurt, is hij of zij namelijk verplicht dit dagdeel daadwerkelijk te betalen ook wanneer er niet gerepeteerd wordt. Wel bestaat de mogelijkheid om bij verhindering de repetitie minimaal 48 uur van te voren af te melden en te verzetten. Het is dan mogelijk om de repetitie op een andere datum binnen een week in te halen mits dit minimaal 48 uur van tevoren wordt gemeld en er beschikbaarheid is. Wanneer niet binnen deze termijn door de huurder wordt afgemeld, moet de huur van de oefenruimte alsnog worden voldaan. Volledige restitutie wordt alleen gegeven wanneer er sprake is van aantoonbare overmacht.

Reden van contractbreuk

 • Het verschuldigd maandelijks/kwartaal/halfjaar/jaar bedrag niet op tijd betalen. 
 • Het niet compleet of beschadigd achterlaten van het gebruikte materiaal zonder hier melding van te maken.
 • Diefstal, vandalisme en illegale activiteiten en het opzettelijk toedienen van materiële schade aan materiaal of de ruimtes. (dit wordt bepaald door De Muziek Kazerne, slijtage aan de apparatuur door de levensduur komt hiervoor niet in aanmerking). 
 • Het niet volledig naleven van het huisreglement en de algemene voorwaarden vaste gebruikers. Bij overtreding van onze huisregels of niet opvolgen van instructies kan je de toegang worden geweigerd. De Muziek Kazerne houdt zich te allen tijde het recht voor om een band de toegang tot een gehuurde oefenruimte te weigeren of een gebruiksovereenkomst te ontbinden wanneer niet aan voornoemd huisreglement en de algemene voorwaarden worden vooraan. 
 • Schriftelijk of via e mail opzeggen (van allebei partijen) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd, doch kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

Documenten die moeten aangeleverd worden zijn

Alle bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Deze bijlagen met de daarbij behorende gebruiksovereenkomst, is naar waarheid ingevuld.

 • kopie legitimatiebewijs band vertegenwoordiger(s)
 • kopie aansprakelijkheidsverzekering contractant

Veiligheid en verantwoordelijkheid

 • Er wordt één contactpersoon aangesteld uit naam van de band of het gezelschap. Deze is het aanspreekpunt en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden in geval van schade bij De Muziek Kazerne.
 • De Muziek Kazerne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van spullen welke aan de bezoekers toebehoren. 
 • Bij diefstal van eigendommen van De Muziek Kazerne wordt er aangifte gedaan en wordt de gehele band de toegang ontzegd.
 • Matig je alcoholgebruik binnen De Muziek Kazerne.
 • De Muziek Kazerne is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehoor. Om schade te voorkomen: pas je volume aan of gebruik gehoorbescherming.

De Muziek Kazerne is voorzien van cameratoezicht. Beelden worden alleen gebruikt voor opsporing bij overtreding van de huisregels, schade of diefstal. Zo bewaken wij de kazerne optimaal.

Bij overtreding van onze huisregels of niet opvolgen van instructies kan je de toegang worden geweigerd. De Muziek Kazerne houdt zich te allen tijde het recht voor om een band de toegang tot een gehuurde oefenruimte te weigeren of een gebruiksovereenkomst te ontbinden wanneer niet aan voornoemd huisreglement wordt voldaan.

Scroll Up